International | Deutschland | Россия | Казахстан | Украина
Products Usage scenarios Support Store Search

ABBYY Lingvo x3 Three Languages

ABBYY Lingvo x3 Three Languages Version contains more than 4.000.000 headwords and phrases in 69 general and specialised dictionaries for three languages.

 

The New English-Russian Dictionary of Accounting and Audit

© ABBYY, 2006; © Ekonomicheskaya shkola, 2006, 5 000 headwords and phrases

AMERICANA II: English-Russian Encyclopedic Dictionary. Edited by Prof. G.V. Chernov.

© M.V. Vasyanin, O.N. Grishina, I.V. Zubanova, A.N. Natarov, Y.B. Sannikova, O.A. Tarkhanova, G.V. Chernov, S.G. Chernov; 2007, over 22,000 entries., 21 000 headwords and phrases

The English-Russian and Russian-English Automobile Dictionary

© RUSSO, 2005, M.V. Tveritnev, 13 000 headwords and phrases

The English-Russian and Russian-English Automobile Dictionary

© RUSSO, 2005, M.V. Tveritnev, 15 000 headwords and phrases

The New English-Russian Biological Dictionary

© RUSSO, 2003, O.I. Chibisova, N.N. Smirnov et al., 72 000 headwords and phrases

The English-Russian Dictionary of Construction and New Constructional Technologies

© Russkiy Yazyk - Media, 2003, V.V. Bykov, A.A. Pozdnyakov., 65 000 headwords and phrases

The English-Ukrainian Dictionary. Economics, Finance, Banking, Investments, Bank Loans

© 2002, S. Ya. Yermolenko, V. I. Yermolenko, 12 500 headwords and phrases

The New English-Russian Dictionary of Financial Management

© ABBYY, 2006; © Ekonomicheskaya shkola, 2006 , 5 000 headwords and phrases

The New English-Russian Dictionary of Financial Markets

© ABBYY, 2006; © Ekonomicheskaya shkola, 2006 , 9 000 headwords and phrases

The Dictionary of Great Britain

© Russkiy Yazyk - Media, 2003, Adrian R.W. Room., 10 000 headwords and phrases

The Comprehensive English-Russian Phraseological Dictionary

© Russkiy Yazyk – Media, 2006, A.V. Kunin., 20 000 headwords and phrases

The New Dictionary of Contemporary Informal English

© Russkiy Yazyk - Media, 2003, S.A. Glazunov., 16 000 headwords and phrases

The English-Russian Law Dictionary

© RUSSO, 2003, S.N. Anrdianov, A.S. Berson et al. , 50 000 headwords and phrases

English-Ukrainian Law Dictionary

© 2006, V. I. Karaban, 75 000 headwords and phrases

Collins Cobuild Advanced Learner’s English Dictionary. New Digital Edition 2008

© HarperCollins Publishers 2008, 88 000 headwords and phrases

The English-Russian Dictionary of Computers, Internet, and Programming

© E.M. Proidakov, L.A. Teplitsky, 1998-2007 , 15 000 headwords and phrases

The English-Russian Dictionary of Mechanical Engineering and Industrial Automation

© RUSSO, 2003, B.S. Voskoboinikov, V.L. Mitrovich. , 110 000 headwords and phrases

The English-Russian Dictionary of Computer Science

© ABBYY, 2008; © Y.K. Maslovsky, 2008 , 47 000 headwords and phrases

The English-Russian Dictionary of Psychology

© RUSSO, E.V. Nikoshkova, 2006, 20 000 headwords and phrases

The New English-Russian Dictionary of Radio-electronics

© RUSSO, 2005, F. V. Lisovsky, 100 000 headwords and phrases

The English-Russian Dictionary of Economics

© ABBYY, 2001 , 50 000 headwords and phrases

The Grammatical English-Russian Dictionary

© ABBYY, 2004, 500 headwords and phrases

The English-Russian Scientific Dictionary

© ABBYY, 2008, 146 000 headwords and phrases

The Universal English-Russian Dictionary

© ABBYY, 2008 , 100 000 headwords and phrases

The New English-Russian Dictionary of Management and Labour Economics

© ABBYY, 2006; © Ekonomicheskaya shkola, 2006 , 8 500 headwords and phrases

The New English-Russian Dictionary of Marketing and Commerce

© ABBYY, 2006; © Ekonomicheskaya shkola, 2006 , 12 000 headwords and phrases

The Modern English-Russian Dictionary of Mechanical Engineering and Automation

© RUSSO, 2003, B.S. Voskoboinikov , 15 000 headwords and phrases

The New English-Russian Medical Dictionary

© RUSSO, 2004, V.P. Rivkin , 75 000 headwords and phrases

The English-Russian Dictionary on Oil and Gas

© VNIIGAZ, RAO Gazprom, 1998 , 52 000 headwords and phrases

New Oxford American Dictionary, 2nd Edition

© 2005 by Oxford University Press, Inc, 250 000 headwords and phrases

Oxford Dictionary of English, Revised Edition

© 2005 by Oxford University Press, Inc, 355 000 headwords and phrases

The English-Russian Dictionary of Patents and Trademarks

© S.V. Glyadkov, 2004, 11 000 headwords and phrases

The English-Russian Index to the Russian-English Dictionary of Physics

© RUSSO, 2004, V.D. Novikov et al., 81 000 headwords and phrases

The English-Russian Dictionary of Politics

© RUSSO, 2005, K. D. Garnov, N. G. Inozemtseva, 60 000 headwords and phrases

The English-Russian Dictionary of Telecommunications

© RUSSO, 2004, A.V. Alexandrov © RUSSO, 2002, A.V. Alexandrov, 39 500 headwords and phrases

New English-Ukrainian Dictionary

© 2004, N.I. Balla, 140 000 headwords and phrases

The English-Russian Dictionary of Wine

© Ekonomicheskaya shkola, 2005, 940 headwords and phrases

Comprehensive Ukrainian-English Dictionary

© 2005, Y.F. Popov, N.I. Balla , 160 000 headwords and phrases

The Ukrainian-Russian Dictionary

© 2004, G.P. Izhakevich, V.N. Kalyuzhnaya, O.L. Palamarchuk, N.N. Pilinsky, L.G. Skripnik, T.K. Chertorizhskaya, 65 000 headwords and phrases

The Ukrainian-Russian Index to the New Russian-Ukrainian Polytechnical Dictionary

© 2005, N. G. Zubkov, 100 000 headwords and phrases

Pronouncing Dictionary of the Ukrainian Language

© Perun publishing and trade firm, 2008, 10 000 headwords and phrases

The Comprehensive Dictionary of the Contemporary Ukrainian Language

© Perun Publishers, 2005, 250 000 headwords and phrases

The Ukrainian-English Index to the English-Ukrainian Law Dictionary

© 2006, V. I. Karaban, 75 000 headwords and phrases

The Ukrainian-English Dictionary. Economics, Finance, Banking, Investments, Bank Loans

© 2002, S. Ya. Yermolenko, V. I. Yermolenko, 12 500 headwords and phrases

The Russian-English Index to the English-Russian Dictionary of Construction and New Constructional Technologies

© Russkiy Yazyk - Media, 2003, V.V. Bykov, A.A. Pozdnyakov., 41 000 headwords and phrases

The Russian-English Index to the New English-Russian Biological Dictionary

© RUSSO, 2003, O.I. Chibisova, N.N. Smirnov et al., 72 000 headwords and phrases

Contemporary Russian-English Law Dictionary

© 2006, RUSSO, Borisenko I.I., Saenko V.V. , 46 000 headwords and phrases

The Russian-English Dictionary of Psychology

© RUSSO, E.V. Nikoshkova, 2006, 34 000 headwords and phrases

The Russian-English Index to the English-Russian Dictionary of Mechanical Engineering and Industrial Automation

© RUSSO, 2003, B.S. Voskoboinikov, V.L. Mitrovich. , 44 000 headwords and phrases

The New Dictionary of the Russian Language

© 2006, T. F. Yefremova , 180 000 headwords and phrases

The Russian-English Index to the English-Russian Dictionary of Computers, Internet, and Programming

© E.M. Proidakov, L.A. Teplitsky, 1998-2007 , 15 000 headwords and phrases

The Russian-English Index to the English-Russian Scientific Dictionary

© ABBYY, E. K. Maslovsky, 2008, 146 000 headwords and phrases

The Thesaurus of Russian Business Words

© ABBYY, 2004, 16 000 headwords and phrases

The Russian-English Index to the English-Russian Dictionary of Economics

© ABBYY, 2001. , 35 000 headwords and phrases

The Russian-English Index to the The New English-Russian Dictionary of Radio-electronics

© RUSSO, 2005, F. V. Lisovsky, 65 000 headwords and phrases

The Russian-English Index to the English-Russian Dictionary of Computer Science

© ABBYY, 2008; © Y.K. Maslovsky, 2008 , 47 000 headwords and phrases

The Russian-English Dictionary of Religious Terminology

© RUSSO, 2002, A.A. Azarov, 14 000 headwords and phrases

Popular Dictionary of the Russian Language

© Russkiy Yazyk - Media, 2003. A.P. Guskova, B.V. Sotin., 5 000 headwords and phrases

The New Comprehensive Russian-English Dictionary

© Russkiy Yazyk – Media, 2004, D.I. Yermolovich, T.M. Krasavina, 110 000 headwords and phrases

The Russian-Ukrainian Dictionary

© 2004, N.Y. Lozovaya, N.G. Ozerova, L.M. Stoyan, V.B. Fridrak., 60 000 headwords and phrases

The Russian-English Index to the English-Russian Dictionary of Telecommunications

© RUSSO, 2004, A.V. Alexandrov © RUSSO, 2002, A.V. Alexandrov, 39 500 headwords and phrases

The Russian-English Index to English-Russian Dictionary of Politics

© RUSSO, 2005, K. D. Garnov, N. G. Inozemtseva, 30 000 headwords and phrases

The New Russian-Ukrainian Polytechnical Dictionary

© 2005, N. G. Zubkov, 100 000 headwords and phrases

The Russian-English Dictionary of Physics

© RUSSO, 2004, V.D. Novikov et al., 76 000 headwords and phrases

The Russian-English Index to the English-Russian Dictionary of Patents and Trademarks

© S.V. Glyadkov, 2004, 12 000 headwords and phrases

The Russian-English Phrase Book

© ABBYY, 2008, 1 000 headwords and phrases

The Russian-English Index to the English-Russian Dictionary on Oil and Gas

© VNIIGAZ, RAO Gazprom, 1998 , 35 000 headwords and phrases

The Comprehensive Russian-English Medical Dictionary

© RUSSO, 2001, M.S. Benyumovich, V.P. Rivkin et al. , 70 000 headwords and phrases

The Russian-English Index to the Modern English-Russian Dictionary of Mechanical Engineering and Automation

© RUSSO, 2003, B.S. Voskoboinikov , 17 000 headwords and phrases